Sakrament Małżeństwa
 
Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia.

To przymierze zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu, w którym udziela On małżonkom wielu łask oraz umacnia ich wzajemną miłość i wierność.

W Starym Testamencie małżeński związek mężczyzny i kobiety był obrazem przymierza Boga ze swoim ludem. We wzajemnej miłości małżonków odnajdywano podobieństwo do miłości Boga do ludzi. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej
(Katechizm Kościła Katolickiego 1604).

W Nowym Testamencie Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zawarł Nowe Przymierze w którym On sam stał się prawdziwym Oblubieńcem Kościoła - nowego Ludu Bożego.

Miłość małżonków ma być obrazem absolutnej, wiernej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg kocha człowieka. Ta miłość, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowania stworzenia.
(KKK1604)

WYMAGANE DOKUMENTY DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwa chrztu narzeczonych ("nie starsze" niż 3 miesiące z wyraźnym zaznaczeniem "DO ŚLUBU")
  • Świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, lub adnotacja w Akcie Chrztu Świętego
  • Świadectwo nauki religii (z ostatniego etapu nauki)
  • Dokument odbycia nauk przedmałżeńskich
  • Dokumenty otrzymane w USC (3 egzemplarze, "nie starsze" niż 3 miesiące) !!! (Jeżeli kontrakt cywilny zawarty został już wcześniej, należy wtedy dostarczyć dokument z USC potwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego).
  • zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi
  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych 2 spowiedzi przedślubnych

"Prekany" - przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa, odbywają się w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w Częstochowie. Zajęcia odbywają się w różne dni tygodnia, również w ramach tzw. nauk weekendowych.

 

 

Msze święte
Niedziele:
7:30   9:00   10:30
12:00   18:00
Dni powszednie:
7:30   18:00

Więcej...

Liturgia Słowa
kliknij na obrazek aby zobaczyć Liturgię Słowa


 
Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ks. Proboszcza Ryszarda Umańskiego parafia dokonała Termomodernizacji Budynku Kościoła NMP Częstochowskiej w Częstochowie ul. Michałowskiego 28a. Nr umowy: 359/2017/Wn12/OA-fr-ku/D

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie